اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اصغر منتظرالقائم

دانشگاه اصفهان

eicrjwph.ui.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر مجتبی سپاهی

دانشگاه اصفهان

syahoo.com

کارشناس نشریه

طوبی پناهی

جغـرافیا و بـرنامه­ ریزی شهــــری دانشگاه اصفهان

toba.panahigmail.com