اهداف و چشم انداز

 دوفصلنامه پژوهشنامه حکمت اهل بیت علیهم السلام تازه های پژوهشی صاحبنظران پژ‌وهشگران عرصه مطالعات علوم و معارف و حکمت اهل بیت علیهم السلام در حوزه های مختلف را منتشر می کند این مجله از مجموع نشریات دانشگاه اصفهان است که تا به حال سه شماره از آن به چاپ رسیده است و مقالاتی در علوم و معارف اهل بیت علیه السلام از صاحبنظران و اندیشمندان در معرض دید عموم  گذاشته است.

هدف فصلنامه پژوهشنامه حکمت اهل بیت علیه السلام تبیین وگسترش معارف و حکمت اهل بیت علیهم السلام در جهت ایجاد یک سبک زندگی و حیات طیبه مبتنی بر آموزه ها و تعالیم اصیل اسلامی است . بدیهی است که مقالات می بایست در این حوزه پژ‌وهشی وتخصصی و دارای اصالت و نوع آوری نتیجه کاوش های نویسندگان خواهد بود. بهره گیری از روش های تحقیق علمی و استفاده از منابع معتبر و اصیل مطابق با آیین نگارش مجله از دیگر ملاک های این نشریه در انتخاب مقالات است.