اصول و ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده بر اساس آموزه‌های وحیانی و سیره اهل‌بیت(ع)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده مقوله اخلاق یکی از بدیهی‌ترین و مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مقولات، در مباحث مرتبط باعلوم‌انسانی به شمار می‌رود. دین اسلام به مقوله اخلاق نگاه بنیادی و سیستمی دارد و ارزش‌های اخلاقی پیوندی ناگسستنی با دین دارند. در نظام اخلاقی اسلام، آموزه‌های وحیانی غایتمند و مبتنی برعمل‌گرایی و واقع‌نگری هستند؛ چون نقش سازنده‌ای در تزکیه و تربیت انسانی دارند. همچنین این آموزه‌ها مدعی یک نظام وارده معرفتی و اخلاقی هستند که در موضوع و روش و غایت بی‌بدیل و یکتاست. مقوله اخلاق در اندیشه اسلامی، ازدواج و نهاد خانواده را تابع نیازها و استعدادها و غایات خلقت و امری ضروری و مبتنی بر اراده و خواست الهی می‌داند؛ همچنین جایگاه حیاتی آن را در فرایند تکوینی و تربیتی بشری به رسمیت می‌شناسد. در اسلام، ارزش‌های اخلاقی دارای مراتب و اولویت هستند. این مهم، به ویژه در حیطه ارزش‌های اخلاقی خانواده، از بزرگ‌ترین وجوه تمایز نظام اخلاقی اسلام به شمار می‌رود. اصول اخلاقی خانواده همسو با نظام معرفتی و گزاره‌های دینی و فقهی بوده و ضامن اجرا و تحقق اهداف شریعت است. خانواده کانون عواطف و تربیت بوده و بهترین ابزار تحقق رسالت آن اخلاق است. از این منظر، اصول و گزاره‌های اخلاقی در طیف فرایندی دوسویه و پویا، سبب نهادینه‌کردن ارزش‌ها و رشد اخلاقی می‌شوند. در آموزه‌های اسلامی، توصیه‌های اخلاقی به بهترشدن روابط و استحکام خانواده کمک می‌کند و مقوّم و مصلح آن خواهد بود. حال این مقاله برآن است تا با استفاده از معارف الهی که در آموزه‌های وحیانی و سیره اهل‌بیت(ع) آمده است، این موضوع را بررسی کند. واژه‌های کلیدی اخلاق، خانواده، حقوق، آموزه‌های وحیانی، سیره اهل‌بیت(ع).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Principles and Values in the Family according to Divine Teachings and the Life of Ahlol Bayt (PBUT)

چکیده [English]

Abstract The issue of ethics is one of the most evident, important and practical issues in topics related to human sciences. Islam has a fundamental and systemic view of ethics, and moral values are inseparable from religion. Due to their constructive role in human purging and education, divine teachings in the moral system of Islam are purposive and based on pragmatism and realism, and they claim an epistemic and moral system which is unique regarding subject, method and goal. The issue of ethics in Islamic thought considers marriage and family institution dependent on the requirements, capabilities and goals of creation. It is a necessary matter which is based on the will of God and its crucial role in the genetic and educational process of human is recognized by Islam. Moral values of Islam have levels and priority. Especially in the realm of family’s moral values, it is one of the biggest distinguishing features of Islamic moral system. The family moral principles are in accordance with epistemic system and the religious and jurisprudent statements which guarantee the performance and fulfillment of Sharia goals. Family is the core of emotions and education, and the best means for fulfilling its objectives is ethics. From this perspective, moral principles and propositions internalize values and moral development in a bilateral and dynamic process. Ethic recommendations in Islamic teachings help bettering of relations and strengthening of family. This article aims to study this matter using divine knowledge as manifested in divine teachings and the life of Ahlol Bayt (PBUT). Keywords ethics, family, rights, divine teachings, the life of Ahlol Bayt (PBUT)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Family
  • Rights
  • divine teachings
  • the life of Ahlol Bayt (PBUT)