تحلیل نسبت زن و آزادی در اسلام، در مقایسه با غرب، بر اساس آراء آیت‌الله خامنه‌ای

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از اساسی‌ترین موضوعات در مباحث انسان‌شناسی، مسئلۀ آزادی انسان است. در غرب، هم‌زمان با مدرنیسم و به دنبال آن فمینیسم، زنان برای به دست آوردن آزادی، تلاش بسیاری کردند و مدعی هستند که در این زمینه موفق بوده‌اند. مقالۀ حاضر موضوع آزادی در غرب را در حوزۀ زنان، بر اساس اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای، با روش تحلیل کیفی بررسی می‌کند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تفاوت تعاریف و جایگاه آزادی در اسلام و غرب، تبعات آزادی در غرب در حوزۀ زنان چه بوده است؟ بر این اساس آراء آیت‌الله خامنه‌ای، از مجموعه بیانات و سخنرانی‌های ایشان، طی سال‌های 1357 تا 1392، جمع‌آوری و با روش تماتیک تحلیل کیفی شده است. طبق این دیدگاه، مبانی آزادی در غرب نه تنها موجب احیای حقوق زنان نشده، بلکه باعث خسران در زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر نیز شده است؛ این در حالی است که در نظام فکری اسلام، آزادی نه رهایی از قید و بند، بلکه آزادی و تکلیف با هم ملازمه دارند. در حوزۀ زنان نیز، شناخت این مسئله است که می‌تواند تفاوت جایگاه زن در فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب را به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship Between Women and Freedom in Islam in Comparison with West on the Base of Ayatollah Khamenei\'s Thoughts

نویسندگان [English]

  • Maryam Saeedyan Jazi
  • Saeedeh Yaraghi
University of Isfahan
چکیده [English]

One of the most fundamental issues in anthropology is human freedom. In West, simultaneously with modernism and feminism, women made great efforts to achieve freedom and have claimed that they have been successful in this field. This article aims to survey women's freedom in West on the basis of Ayatollah Khamenei's viewpoint by using qualitative analysis method. In this article, it is aimed to answer this question: what are the consequences of women freedom considering the differences of definition and position of freedom in Islam and West? For this reason, Ayatollah Khamenei's viewpoints originated from his  statements and speeches (1978 - 2013) have been collected and analyzed qualitatively by using  thematic method. According to this viewpoint,  principles of freedom not only are disable to restore woman's right, but has also damaged family life and couple relationships; while on the base of Islam's intellectual system, freedom and responsibility accompany each other and freedom doesn't mean promiscuity, but is in concomintance with commitment. In the field of woman science, this matter makes the differences between woman's position in Islamic and Western culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word: Freedom
  • Woman
  • Islam
  • West
  • Ayatollah Khamenei