دست برسر نهادن برای تعظیم امام زمان(عج)سنتی شرعی یا رسمی اجتماعی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

چکیده
امروزه در بسیاری از مناطق شیعه‌نشین، بپاخاستن و دست بر سر نهادن در برابر شنیدن نام امام قائم(عج) در شمار آداب و رسوم عصر غیبت شمرده می‌شود و گاه از آن به عنوان سنتی شرعی و رایج در سیره شیعیان یاد می‌گردد. سیره‌ای که گفته‌ می شود پیوستگی خود را تا عصر معصومان(ع) حفظ کرده است و ریشه در فرمان و سبک زندگی امامان معصوم(ع) دارد. این مطالعه با بررسی اسناد مربوط به این عملکرد در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، واکاوی واژه‌های کاربردار در آنها، پیشینه چنین عملکردی در میان مسلمانان، سیر تاریخی این عملکرد و تنوع آرای اندیشمندان اسلامی، با روشی توصیفی _ تحلیلی به خاستگاه، چرایی و چگونگی این مرسوم در میان شیعه پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی
امام زمان(ع) ، دست بر سر نهادن ، رسم اجتماعی ، سنت شرعی ، بدعت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Putting the Hand on the Head for Revering Imam Zaman: A Religious Tradition or Social Custom?

چکیده [English]

Abstract
Today in many Shiite regions, standing up and putting the hand on the head at the moment of hearing the name of Imam Zaman is enumerated amongst the customs of Absence Time and sometimes it is considered as a religious and prevalent tradition in the life of Shiites. Such life is said to have kept its continuity up to the time of the Immaculate and is rooted in the order and life style of immaculate Immams. Studying the documents related to such act in the life style of Ahlol Bayt (PBUT) and exploring the frequent words in them, the history of such act among the Muslims, its historical evolution and diversity of Muslim scholars’ ideas, this article investigates the origin, why and how of such practice among Shiites with a descriptive-analytic method.

Keywords
Imam Zaman, Gha’em, reverence, standing up, putting the hand on the head

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Zaman
  • Gha’em
  • reverence
  • standing up
  • putting the hand on the head