تدوین بسته آموزشی مهارتهای زندگی زناشویی مبتنی بر تعالیم اهل بیت (علیهم السلام)و بررسی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی زوجین اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: فراگیری و استفاده از مهارت های زندگی زناشویی مبتنی بر آموزه های دینی و مذهبی از عوامل مهم افزایش رضایت زناشویی در میان زوجین است. هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی مهارت های زندگی زناشویی مبتنی بر تعالیم اهل بیت (علیهم السلام) و بررسی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان است.
روش: بدین منظور ابتدا از میان کتب و منابع معتبر حدیثی شیعه مجموعه ای از مهارت های زندگی زناشویی استخراج و تدوین گردید. جهت جمع آوری نمونه ها، ابتدا با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس، در سطح شهر اطلاع رسانی شد و فراخوان نصب گردید و پس از ثبت نام زوجین واجد شرایط در سال 1392، تعداد 16 زوج به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 16 زوج در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش مهارت های زندگی زناشویی را دریافت کرد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. همچنین هر دو گروه مقیاس رضایت زناشویی انریچ را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. یافته ها به دو صورت توصیفی(شامل میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(شامل تحلیل کواریانس و تحلیل کواریانس چند متغیره) از طریق نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت گروه آزمایش و کنترل در نمره کل رضایت زناشویی معنادار بوده(0.05 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing the Training Package of Marital Life Skills based on the Teachings of Ahlol Bayt (PBUT) and Investigating its Effectiveness on Marital Satisfaction of Isfahani Couples

چکیده [English]

Abstract
Introduction and Purpose: The aim of this study is to provide training package of marital life skills based on the teachings of Shiite Immams and investigate its effectiveness on marital satisfaction of Isfahani couples. Therefore, first, from among the Shiite books and sources a set of marital life skills is extracted and composed. Then, it is given to a group of Isfahani couples.
Method: The population of this study includes all the couples of Isfahan. After notification and registration, randomly 16 couples were assigned to experimental group and 16 couples to control group. Experimental group received marital life skills whereas control group received no training. Both groups completed the pre-test and post-test of the scale of marital satisfaction. Results were analyzed by SPSS software.
Findings: The results show that training of marital life skills based on the teachings of Shiite Immams significantly enhanced the total scores of marital satisfaction in the experimental group.
Conclusion: According to our findings, we can conclude that the training package of marital life skills based on the teachings of Shiite Immams can be used to enhance the pleasure of spouses and improve the quality of their life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital life skills
  • Shiite teachings
  • marital satisfaction