تدوین الگوی حل دلزدگی زناشویی براساس روایات اهل بیت (ع) و بررسی تأثیر این الگو بر افزایش شادمانی زناشویی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین الگوی حل دلزدگی زناشویی براساس احادیث و روایات اسلامی و بررسی تأثیر این الگو بر افزایش شادمانی زناشویی زوجین شهر بهارستان است. بدین منظور ابتدا از میان کتب و منابع معتبر حدیثی شیعه مجموعه ای از اصول مؤثر در زندگی زناشویی استخراج و تدوین گردید. سپس تحت عنوان «الگوی حل دلزدگی زناشویی براساس روایات اهل بیت (ع)» به زوجین شهر بهارستان ارائه گردید.
روش: جامعۀ‌ آماری پژوهش کلیۀ زوجینی بودند که در سال1391-1392 به علت مشکلات زناشویی به مراکز مشاورۀ شهر بهارستان مراجعه کرده بودند. نمونۀ پژوهش شامل چهل زوج بود که پس از اطلاع رسانی و ثبت نام، به صورت گمارش تصادفی، در دو گروه آزمایش (ده زوج) و کنترل (ده زوج) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، الگوی حل دلزدگی زناشویی براساس روایات اهل بیت (ع) ارائه گردید و گروه کنترل، آموزشی دریافت نکرد. همچنین دو گروه، مقیاس شادمانی زناشویی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.

واژه‌های کلیدی
حل دلزدگی زناشویی، شادمانی زناشویی، زوجین، روایات اهل بیت (ع).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Solving Marital Burnout based on Ahlol Bayt (PBUT) Hadiths and Exploring its Effect on Enhancing Marital Happiness

چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to provide a model for solving marital burnout based on Islamic hadiths and investigate the effectiveness of this model on marital happiness of Baharestan couples. Therefore, first, a set of principles were extracted and prepared based on authentic Shiite hadith books and sources. Then, they were given to Baharestan couples.
Method: The population of this study includes all the couples who referred to counseling centers of Baharestan in the years 1391-1392 due to marital problems. The sample includes 40 couples who were replaced in experimental group (10 couples) and control group (10 couples) randomly after notification and registration. The model of solving marital burnout based on Islamic hadiths and traditions was presented to experimental group whereas the control group did not receive any training. The two groups completed marital happiness scale in pre and post-test. The data was analyzed using SPSS software.
Results: The results show that the model of solving marital burnout based on Islamic hadiths and traditions is successful in enhancing marital happiness significantly.
Conclusion: Based on the findings of this study it can be concluded that the model of solving marital burnout based on Islamic hadiths and traditions can be used to enhance marital happiness.
Keywords
solving marital burnout, marital happiness, couples, Ahlol Bayt hadiths

کلیدواژه‌ها [English]

  • solving marital burnout
  • marital happiness
  • couples
  • Ahlol Bayt hadiths