«سبک زندگی» در آئینه فقه سنتی

نویسنده

چکیده

«سبک زندگی» در آئینه فقه سنتی

عباسعلی مشکانی سبزواری 

چکیده
سنجش نسبت فقه و سبک زندگی با دو نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع موجود فقه (نگاه توصیفی) و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال‏یافته‏تر، که باید آن را فقه مطلوب نامید. (نگاه توصیه‏ای). با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب‏ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می‏توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه‏های فقهی و سبک زندگی سخن گفت. هرچند نمی‏توان ادعا کرد همه الگوهای رفتاری مورد نیاز «سبک زندگی اسلامی»، به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه سنتی موجود است، اما وجود چارچوبهای اصیل و ساختاری سبک زندگی در آن قابل انکار نیست. این نکته که ارائه الگوهای رفتاری در حوزه‏های مختلف زندگی بشری از طریق فقه به مثابه گام نخست برای ارائه سبک زندگی اسلامی در گروه تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی
فقه سنتی، الگوی رفتاری، سبک زندگی، نسبت فقه و سبک زندگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle in the Mirror of Traditional Jurisprudence

نویسنده [English]

  • A. Meshkani
چکیده [English]

Lifestyle in the Mirror of Traditional Jurisprudence


A. Meshkani 


Abstract
The relation between jurisprudence and lifestyle can be evaluated via two views a view in the domain of available texts and sources of jurisprudence (descriptive view) and a view in the domain of more perfect sources and texts which can be called desired jurisprudence (prescriptive view). Based on the first view, it is tried to prove different issues of jurisprudence by reviewing the books and we can talk about a firm and obvious link between jurisprudent teachings and lifestyle. Although it cannot be claimed that all behavioral models required by Islamic lifestyle are readily and perfectly present in traditional jurisprudence, the existence of original and structural frameworks of lifestyle in it cannot be denied. Moreover, this matter that the proposing of behavioral models in various domains of human life through jurisprudence depends on constituting governmental jurisprudence is discussed in this article.

Keywords
traditional jurisprudence, behavioral model, lifestyle, the relation between jurisprudence and lifestyle

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional jurisprudence
  • behavioral model
  • Lifestyle
  • the relation between jurisprudence and lifestyle