تحلیل میزان تحقق عدالت توزیعی بر اساس رهنمودهای امام علی علیه‌السلام

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

تحلیل میزان تحقق عدالت توزیعی بر اساس رهنمودهای امام علی علیه‌السلام

مهدی محمدی  محمد مهدی ابوطالبی  سمیه اخلاقیان 

چکیده
بر اساس یک دسته‌بندی معتبر، عدالت سازمانی به سه مؤلّفۀ عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای تقسیم می‌شود. از طرف دیگر، مؤلّفه‌های سازمانی بسیاری نظیر رضایت شغلی، تعهّد، انگیزه، عملکرد و بازدهی، هویّت سازمانی، عجین شدن با شغل، اعتماد سازمانی، وفاداری، روحیه، ترک خدمت، رفتارهای سیاسی منفی، غیبت و کلیّۀرفتارهای شهروندی و غیر شهروندی، تحت تأثیر عدالت سازمانی قرار دارند. در این مقاله ضمن بیان مطالبی پیرامون عدالت توزیعی و دیدگاه اسلام و بخصوص نهج‌البلاغه راجع به عدالت، شاخص‌های عدالت توزیعی از نامۀ امام علی علیه‌السلام، استخراج گردیده و میزان اجرای آنها در دانشگاه هنر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
نوع این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است و پرسش‌های این پژوهش با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه محقق ساخته آزمون شده است. برای این منظور از کلّ جامعۀ آماری (252نفر)، 110 نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ها توسط این افراد، تکمیل گردیده است. نمونۀ مذکور، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب و با استفاده از روشهای آمار استنباطی شامل: t تک متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره مانوا و آزمون LSD تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش بیان می‌دارد که عدالت توزیعی، کمتر از سطح متوسط در دانشگاه هنر اصفهان اجرا شده است. همچنین مطرح شد که احتمالاً عامل تحصیلات به عنوان یک عامل کلیدی در نظر سنجی‌ها نقش داشته است و در اکثر آزمون‌های مقایسه‌ای، روند آن حفظ شده است. به این صورت که کارکنانی که سطح تحصیلات بالاتری داشته اند، اجرای عدالت توزیعی در دانشگاه هنر اصفهان را کمتر ادراک نموده اند.
واژه‌های کلیدی
عدالت سازمانی، عدالت توزیعی،عدالت رویه ای

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Distributive Justice According to the Advices of Imam Ali (PBUH) (case study: Art University of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi
  • M. Aboutalebi
  • S. Akhlaqain
چکیده [English]

The Analysis of Distributive Justice According to the Advices of Imam Ali (PBUH)
(case study: Art University of Isfahan)M. Mohammadi 
M. Aboutalebi 
S. Akhlaqain 

Abstract
Based on a reliable classification, organizational justice has been divided into three components distributive, procedural and interactional. On the other hand, many organizational factors have been influenced by organizational justice such as job satisfaction, commitment, motivation, performance and productivity, corporate identity, job involvement, organizational trust, loyalty, morale, turnover, negative political behavior, absenteeism and behavior of citizens and non-citizens. While expressing some points about distributive justice and Islam and Nahjolbalagheh views about justice, the factors of distributive justice have been extracted from the letter of Imam Ali (peace be upon him) and the extent of their performance has been investigated in the Art University of Isfahan.
This study is a descriptive-survey research and the research questions have been examined by using data from researcher-made questionnaire. For this purpose, from the entire statistical population (252 persons), 110 persons have been selected and the questionnaires have been completed by them. The sample has been chosen by stratified random sampling method and it has been analyzed by using inferential statistical methods such as: t Univariate analysis and multivariate analysis of variance MANOVA and LSD.
The results of this study show that distributive justice has been performed less than the average level in the Art University of Isfahan. It is also stated that possibly the factor of education as a key element has been involved in surveys and its trend has been maintained in most comparative tests. In other words, employees who have a higher education level have perceived the distributive justice less than others in the Art University of Isfahan.
Keywords
organizational justice, distributive justice, procedural justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice