بررسی پیامدهای فقر در سلامت روح و روان افراد از دیدگاه امام علی (ع)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه معارف قرانی و عترت

چکیده

بررسی پیامدهای فقر در سلامت روح و روان افراد از دیدگاه امام علی (ع)

زهره کدخدایی الیادرانی  تقی اجیه  مسعوده فاضل یگانه 

چکیده
پدیده شوم فقر ازناهنجارترین دردها است که تبعات ویرانگر آن درهمهوجوه فردی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی جلوه می نماید. فقرازدوران گذشته تاریخ تاکنون،دراجتماعات بشری وجود داشته وروح وروان انسانهارادستخوش تباهی قراردادهاست. دراین پژوهش پیامدهای فقردرسلامت روح وروان افرادازدیدگاه امام علی (ع) بررسی شده است . یافته های تحقیق نشان دادفقروپیامدهای ناشی ازآن مانند ازدست دادن عزت نفس،پرخاشگری،ناامیدی،سستی اراده، افسردگی واضطراب ازمواردتهدیدکننده سلامت روان است. رفتارهای نامناسب اقتصادی مانندحب دنیا،بخل،حرص وسستی درعمل ازعوامل فقرمحسوب میشوند که برای برطرف کردن آن وکاهش فشارروانی راهکارهایی مانند زهد،قناعت،برقراری عدالت،انفاق،پرداخت زکات،اقتصادو میانه روی،پرهیزازاسراف وتبذیر، مدیریت اقتصادی درزندگی، اصلاح نظام بازار،دفاع ازحقوق قشرهای آسیب پذیرارائه شد .

واژه‌های کلیدی
اقتصاد ، فقر، نهج البلاغه ، اجتماع، سلامت روان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Poverty in the Health of Psyche and Soul from the View of Imam Ali (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Z. Kadkhodaee
  • T. Ejieh 1
  • M. Yeganeh 2
چکیده [English]

Investigating the Consequences of Poverty in the Health of Psyche and Soul from the View of Imam Ali (PBUH)


Z. Kadkhodaee 
T. Ejieh
M. Yeganeh


Abstract
The ominous phenomenon of poverty is one of the most unpleasant maladies whose destructive consequences are manifested in all individual, social, political and cultural aspects. From past to the present, poverty has been present in human societies and has destroyed the psyche and soul of human beings. In this study, the consequences of this phenomenon in the health of psyche and soul have been investigated from the view of Imam Ali (PBUH). The results of this study show that poverty and its consequences like lack of self-esteem, aggressiveness, despair, indetermination, depression and anxiety are all threatening the health of soul. Incorrect economical behaviors such as love of the world, stinginess, avarice and laziness are amongst the factors causing poverty. For removing poverty and reducing mental pressure a number of strategies such as piety, frugality, justice, giving money to the poor, paying zakat, keeping away from prodigality, economical management of the living, reforming the system of the market and defending the rights of poor groups have been proposed.

Keywords
Hegel, spirit, Heidegger, future, time

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • spirit
  • Heidegger
  • future
  • Time