فرزندان ونقش آموزشی - تربیتی والدین

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

فرزندان ونقش آموزشی - تربیتی والدین

علی احمد پناهی 

چکیده
در آموزه های دینی در رابطه با نقش تربیتی والدین نسبت به فرزندان،توصیه های ارزشمندی بیان شده است.آموزش و تربیت فرزندان و بستر سازی برای رشد معنوی و دینی و اجتماعی آنان،مورد تاکید جدی قرار گرفته است.در پژوهش حاضر که با هدف تبیین وظایف آموزشی و تربیتی والدین در رابطه با فرزندان انجام شده،از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی بهره‌گیری شده است زیرا در این پژوهش در صدد هستیم به بررسی، توصیف و تحلیل کیفی آموزه‌های اسلامی در رابطه با نقش تربیتی و آموزشی والدین بپردازیم.پرسش اصلی در این تحقیق این است که در آموزه های دینی چه توصیه هایی در رابطه با نقش تربیتی و آموزشی والدین در رابطه با فرزندانشان وجود دارد.
با تتبع و دقتی که در آموزه های دینی صورت گرفت مشخص گردید که توصیه های ارزشمندی همچون ؛انتخاب نام نیک،ادب آموزی،آموزش آداب غذا خوردن،آموزش نماز،آموزش اخلاق اجتماعی ،آموزش مهارت های زندگی ،آماده کردن در مقابل شبهات اعتقادی و .....گردیده است.

واژه‌های کلیدی
نقش، تربیت، آموزش، آموزه های دینی، والدین، روان شناختی و مهارت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Children and Educational Role of Parents

نویسنده [English]

  • A. Panahi
چکیده [English]

The Children and Educational Role of Parents


A. Panahi 


Abstract
There are valuable recommendations in religious teachings about the educational role of parents with regard to their children. The education of children and paving the way for their religious, social and spiritual development have been emphasized seriously. Aiming to explain the educational tasks of parents with regard to their children, this research uses descriptive-analytical-inferential method in order to describe, explore and analyze qualitatively the Islamic teachings with regard to educational role of parents. The main question of this research is what recommendations do exist in religious teachings concerning the educational role of parents with regard to their children.
The contemplation on religious teachings shows that there are valuable suggestions such as selecting a good name, teaching politeness, instructing the manner of eating, praying, social morale, skills of living, making ready against belief doubts etc.

Keywords
Avicenna, Aristotle, Avicenna`s philosophy, ousia, entity, incidental, theology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Aristotle
  • Avicenna`s philosophy
  • ousia
  • entity
  • incidental
  • Theology