الگو پذیری از دعاهای صحیفه سجادیه و تاثیر آن بر سلامت

نویسنده

دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

الگو پذیری از دعاهای صحیفه سجادیه و تاثیر آن بر سلامت

مهدی احمدی فراز 

چکیده
بهداشت روان ازحوزه های مهم سلامت است وآموزه های دینی درتحقق آن دخیل می باشد. ازجمله امور مؤثر در بهداشت روانی، مکانیسم های ارتقاء سلامت است که مهمترین آن ها عبارتند از:الف - راه سایکونورو فیزیولوژیک ب- مسیر رفتار بهداشتی ج - برخورداری از حمایت های اجتماعی. نظر به نقش مؤثر دینداری و پایبندی دینی در سلامت روانی ، نوشتار حاضر به بررسی و ارائه مکانیسم های ارتقاء سلامت روانی در ادعیه امام سجاد (ع) و تاثیر آن بر سلامت پرداخته است زیرا ادعیته امام تنها عرصه خواندن نبوده بلکه صحنه شناختن هم می باشد و الگوهای سلامت در آن آمده است. مؤلّفه های این مکانیسم عبارتند از: فضل الهی، هدفمندی، شکر و سپاس (راه سایکونور و فیزیولوژیک)، اجتناب از پرخوری، روزه داری، دوری از هوی و هوس، سحرخیزی، رعایت اعتدال در امور (رفتار بهداشتی) انفاق و زکوه و همدلی و نوع دوستی (حمایت اجتماعی و مالی). بنابراین اگر دعا را عرصه شناخت صحنه دریافت بدانند و ابعاد شناختی رفتاری خود را با الگوی سجادی شکل دهند ارتقای سلامت جسمی و روانی در پی خواهد داشت.
امید است این رهیافت بتواند دریچه تازه ای به سوی نگرش بدیع به دعا به ویژه بر ادعیه امام سجاد(ع) ایجاد نماید.

واژه‌های کلیدی
دعا، صحیفه سجادیه، رفتار بهداشتی، مکانیسم ارتقای سلامت، بهداشت روانی، سایکونورو فیزیولوژیک

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taking the Model of Sahifeh Sajadieh Invocations and its Influence on Health

نویسنده [English]

  • M. Ahmadifaraz
چکیده [English]

Taking the Model of Sahifeh Sajadieh Invocations and its Influence on Health


M. Ahmadifaraz 

Abstract
The health of soul is one of the important domains of health and religious teachings engage in its realization. Among influential factors in psychological health are mechanisms of promoting the health most important of which are: psychoneurophysiologic manner, healthy behavior manner and having social supports. Regarding the influential role of religious beliefs and commitment in psychological health, this article investigates the mechanisms for promoting the psychological health in the invocations of Imam Sajad (PBUH) and their influence on the health because such invocations are not just for reading but there are some kind of vision as well as models of health in them. The components of such mechanisms include divine virtue, aim, thank and gratitude (psychoneurophysiologic manner), avoiding gluttony, fasting, avoiding lasciviousness, early rising, following moderation in various things (healthy behavior), sustaining and zakat and altruism and sympathy (social and financial support). Thus, if invocation is considered as the domain of knowing the God and cognitive-behavioral dimensions are formed in line with Sajadian model, the promotion of physical and psychological health will result.


Keywords
invocation, Sahifeh Sajadieh, healthy behavior, the mechanism of health promotion, psychological health, psychoneurophysiologic

کلیدواژه‌ها [English]

  • invocation
  • Sahifeh Sajadieh
  • healthy behavior
  • the mechanism of health promotion
  • psychological health
  • psychoneurophysiologic