اثربخشی «نظریه شادکامی اسلامی» بر شادی زنان متأهل شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اثربخشی «نظریه شادکامی اسلامی» بر شادی زنان متأهل شهر اصفهان

فرزانه حسین پور نجار  مریم فاتحی زاده محمدرضا عابدی

چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظریه شادکامی اسلامی بر شادی زنان شهر اصفهان در سال 91 است.
روش: این پژوهش از جمله پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل است و نمونه گیری و گمارش اعضای آن به روش تصادفی انجام گرفته است. به این منظور تعداد 26 نفر از زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش در 7 جلسه مشاوره گروهی 2ساعته شرکت کردند و 1 ماه بعد از آن جلسه پیگیری اجرا شد. در این پژوهش از پرسشنامه شادمانی آکسفورد به عنوان ابزار سنجش و. جهت تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شده است.

واژه‌های کلیدی
شادکامی اسلامی، شادی، زنان متاهل، شادمانی، رضامندی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Islamic Happiness Theory on the Happiness of Married Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Husseinpour Najar
  • Fatehizadeh
  • Abedi
چکیده [English]

The Effectiveness of Islamic Happiness Theory on the Happiness of Married Women in Isfahan


F. Husseinpour Najar 
M. Fatehizadeh 
M. Abedi 


Abstract
The aim of the present study is to investigate the effectiveness of happiness training on women's happiness in Isfahan city according to Islamic concepts. It is a kind of semi-experimental control research with the pretest-posttest-follow up design in which random sampling is applied. Accordingly, 26 women, who were members of cultural sites of Isfahan city, were randomly selected and assigned to two experimental and control groups. The experimental group attended in sessions of happiness training based on Islamic concepts. The training period included 7 sessions and each session was 2 hours. After a lapse of one month, the follow-up stage was carried out. Oxford Happiness Inventory (Argyle & Lu, 1989) was used as the measuring instrument. In order to analyze the data, repeated measuring of variance was applied. The results show that happiness training according to Islamic concepts has a significant effect on happiness (P < 0.01).
Keywords
Islamic happiness theory, women`s happiness, married women, happiness