پژوهشنامه حکمت اهل بیت علیهم السلام (توقف انتشار) (RJWPH) - اهداف و چشم انداز